Noticies

Assemblea General Ordinària - Asamblea General Ordinaria    

   

La Junta Directiva convoca a tots els socis i totes les sòcies a l’Assemblea General Ordinària de Socis/es a celebrar el proper dia 22 de Juny de 2018 a les 19:00 hores, el lloc es publicarà al taulell d’anuncis (al costat de les nostres oficines) tan bon punt estigui concretat.

1. Transformació del AEC en entitat esportiva Actualment som entitat amb secció esportiva, però donat que ja no tenim cap secció cultural i que per qüestions practiques és més adient, passem a ser entitat només esportiva. Això només comporta alguns canvis “formals” als estatuts.

2. Composició Junta Directiva Informar de les dimissions per motius personals d’alguns membres de la Junta.

3. Canvis Temporada 18/19
3.1. Àrea social
3.2. Àrea esportiva

La Junta Directiva

---------------------------------------------------------------------------------------

La Junta Directiva convoca a todos los socios y todas las socias a la Asamblea General Ordinaria de Socios / as a celebrar el próximo día 22 de junio de 2018 a las 19:00 horas, el lugar se publicará en el tablón de anuncios (el lado de nuestras oficinas) en cuanto esté concretado.

1. Transformación del AEC en entidad deportiva Actualmente somos entidad con sección deportiva, pero dado que ya no tenemos ninguna sección cultural y que por cuestiones prácticas es más adecuado, pasamos a ser entidad sólo deportiva. Esto sólo conlleva algunos cambios "formales" en los estatutos.

2. Composición Junta Directiva Informar de las dimisiones por motivos personales de algunos miembros de la Junta.

3. Cambios Temporada 18/19
3.1. área social 3.2. área deportiva

La Junta Directiva

2018-06-08 17:14:51